Nkòngamyakù wa Cilubà - Mfwàlànsa


[ Sungùlà mwakulu bwà dibèji edi: Cilubà | Français | English ]

Bwejà mwakù wà mu cilubà:
ANYÌ:
Bwejà mwakù wà mu mfwàlànsa:
 Ntanda ìdì bulanda nè ewu:
> Pa mpàngu mwinè


Twàku mwaba ewu bwà kutùma dyandamununa dyèbè.

Nkòngamyakù wa lùntàndala ewu ùdi cìmwà cyà ku bintu bìdì Cikèbulwidi cyà pa Yètù Myakulu (anyì CIYÈM) cidyǒmèkèle bwà kupàtula. Ciyèm ǹcifùme ku RECALL (Research Centre for African Languages and Cultures, UGent), nè ǹcyunzulula mu 2003 ku Mpwìlàmàmbù wa Mbùjimâyi, nè dyambulwisha dyà VLIR-UOS (Cipàngù cyà munkacì mwà mpwìlàmàmbù cyà mu Flandre - Dyambulwishangana dyà munkacì mwà mpwìlàmàmbù mu dilubuluka). Twàku mbòta bwà bikwàbù ...


TshwaneLex nkòngamyakù ku lùntàndala: Kaseke 2.0.4, 2006/07/30.
Byendeshilu Linux/PHP/MySQL.